Організація навчального процесу

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Статут ЛНМА імені М. В. Лисенка
Освітні програми та навчальні плани
ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ
ПРО СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ, ЛІКВІДАЦІЮ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ, ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН
ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ
ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ
ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ З АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
РОЗГЛЯД ЗАЯВ, СКАРГ, ПРОПОЗИЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
 ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРО ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИДАЧІ ДУБЛІКАТІВ ДИПЛОМУ, СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ, ЗАЛІКОВИХ КНИЖОК ПРИ ЇХ ВТРАТІ
Реквізити для оплати за навчання та проживання в гуртожитку

 

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations