Історія Академії

Львівська національна музична академія ім.М.В.Лисенка — один із найстарших музичних вишів у центральній та східній Европі.

Передісторія зародження ЛНМА ім.М.В.Лисенка сягає кінця XVIII ст. і пов’язана із іменами вчителя Фридерика Шопена Юзефа Ельснера та молодшого сина Вольфґанґа Амадея Моцарта — Франца Касавера Моцарта, які своєю педагогічною та громадською діяльністю заклали підвалини для створення у 1853 році Консерваторії при Галицькому музичному товаристві.

Від 1858 до 1887 року керівником Консерваторії був учень Фридерика Шопена, видатний композитор і піаніст — Кароль Мікулі. Наприкінці XIX ст. Консерваторію очолив учень Каміля Сен-Санса — Мечислав Солтис.

Випускниками Консерваторії ГМТ в перших десятиріччях XX ст. були такі зірки світової музичної сцени, як: Адам Дідур, Соломія Крушельницька, Рауль Кочальський, Модест Менцинський, Олександр Мишуга, Моріц Розенталь та ін. Також слід згадати видатного українського композитора-модерніста Василя Барвінського, одного із піонерів додекафонії, приятеля Арнольда Шенберґа — композитора Йосифа Коффлера, та яскравого представника європейського аванґарду другої пол. ХХ ст. – Романа Гаубенштока-Раматі.

В перших роках XX ст. у Львові було створено ще два вищі музичні навчальні заклади: приватну Львівську музичну консерваторію ім.К.Шимановського та український Вищий музичний інститут ім.М.Лисенка.

Ці три музичні виші у 1939 році були об’єднані в один вищий навчальний заклад із спільною назвою: Львівська державна консерваторія ім.М.В.Лисенка.

Після складного періоду радянської окупації, від моменту здобуття незалежності Україною розпочався також активний процес відродження славних традицій Львівської консерваторії та перетворення її на сучасну вищу музичну школу, що йде в аванґарді европейської тенденцій музичної освіти початку XXI ст.

Сьогодні при Львівській музичній академії діє Оперна студія із симфонічним оркестром а також студентські камерні і симфонічні оркестри, що презентують свої концертні програми не лише в Україні, а й на знаних сценах багатьох країн Европи.

У 2000 році Львівську консерваторію переіменовано у Львівську державну музичну академію ім.М.В.Лисенка, а у 2007 році академія отримала статус Національної.

The Mykola Lysenko Lviv National Music Academy – one of the oldest musical institutions of higher education in Central and Eastern Europe.

The origin of the Mykola Lysenko LNMA reaches the end of XVIII century. and is associated with the names of Joseph Elsner (teacher of F.Chopin) and younger son of Wolfgang Amadeus Mozart – Franz Xaver Mozart. Their educational and social activities laid the foundation for the establishment in 1853, the Conservatory of Galician Musical Society.

From 1858 to 1887 the head of the Conservatoire was an outstanding composer and pianist who studied with Frederic Chopin – Karol Mikuli. At the end of XIXth century Conservatory was headed by Mieczyslaw Soltys who studied with Camille Saint -Saens.

Many musicians which graduates Conservatory of GMS in the first decades of the XX century were the stars of the world music scene. Among them: Adam Didur , Solomia Krushelnytska, Raul Koczalski, Modest Menzinsky Alexander Philippi-Mishuga, Moriz Rosenthal etc. We should also remember the famous Ukrainian modernistic composer Vasyl Barvinsky, Joseph Koffler who was friend of Arnold Schoenberg and one of the pioneers dodecaphony and known representative of the European avant-garde of the second half of XXth century – Roman Haubenstock – Ramati.

In the first years of the XX century two another musical high schools was founded in Lviv: Private music conservatory n.a. Karol Szymanowski and the Mykola Lysenko Supreme Music Institute .

These three music universities in 1939 were combined into a single higher education institution with a common name : the Mykola Lysenko Lviv State Conservatory .

After a difficult period of the Soviet occupation, since Ukraine became independent an active processes started in Lviv Conservatory. Goal of these processes is revival of the glorious traditions of the Lviv Conservatory and its transformation into a modern music high school, which is at the forefront of contemporary European trends in music education.

Today at the Mykola Lysenko Lviv National Music Academy many students orchestra and ensembles work. Among them: Opera Studio with symphony orchestra and student chamber and symphony orchestras that present their concerts not only in Ukraine but also in famous scenes in many countries of Europe.

 In 2000, the Lviv Conservatory became the Mykola Lysenko Lviv State Music Academy, and in 2007 received the National status.

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations